Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 29 481.
Handelingen II 2004-2005, blz. 4286-4302, 4372-4372.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 481 (A, B, C, D).
Handelingen I 2005-2006, blz. 103-111.

 

 

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 526, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 723).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met modernisering van de pensioenwetgeving de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet ter zake;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  9

Wijziging van wetten

 

Art. 113. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
In artikel 73, eerste lid, onderdeel a, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.