Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 29 316.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5517-5517.
Kamerstukken I 2004-2005, 29 316 (A, B, C, D, F, G, H, I).
Handelingen I 2005-2006, blz. 33-50, 69-83, 102-102.

 

 

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 532, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden). Inwerkingtreding: 8 maart 2006 (Stb. 2005, 533).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de bevoegdheidsverdeling in bijzondere wetten in overeenstemming te brengen met de Wet dualisering provinciebestuur;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  1

Ministerie van Justitie

 

Art. I.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt onderdeel C (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) in subonderdeel 5 "naar het oordeel van de provincie" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.