Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 27 659.
Handelingen II 2003-2004, blz. 5999-6024, 6030-6044, 6118-6140; 2004-2005, blz. 13-14.
Kamerstukken I 2004-2005, 27 659 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2005-2006, blz. 113-150.

 

 

WET van 20 oktober 2005, Stb. 2005, 571, tot vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen ¹). Inwerkingtreding: 1 januari 2006 (Stb. 2005, 649).

1. Tijdens de parlementaire behandeling is de citeertitel van de Wet exploitatie zorginstellingen (Wez) vervangen door Wet toelating zorginstellingen (WTZi), red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het ter bevordering van de overgang van een centraal aanbodgestuurd naar een decentraal vraaggericht zorgstelsel wenselijk is de regels inzake de toelating van zorginstellingen en die inzake de bouwprocedure te vereenvoudigen en samen te voegen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  X

Overgangs- en slotbepalingen

 

Art. 39.¹
De Ziekenfondswet wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:
f. instelling: een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen;.
B.
In artikel 1a, tweede lid, vervallen de woorden "de Overgangswet verzorgingshuizen," en wordt "de Wet ziekenhuisvoorzieningen" vervangen door: de Wet toelating zorginstellingen.
C.
In artikel 1z wordt de zinsnede "het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen" vervangen door: het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen, bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen.
D.
De artikelen 8a tot en met 8i vervallen.
E.
In artikel 44, tiende lid, vervalt "als bedoeld in artikel 8a".
F.
Artikel 47, tweede lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.