MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 5 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 6 (verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 7 (amendement-Verburg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 8 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 9 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 10 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 11 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 12 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 13 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 14 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 15 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 16 (amendement-Vendrik en De Wit)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 17 (amendement-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 17 (brief Minister-President, Minister van AZ)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 18 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 19 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 20 (amendement-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 21 (amendement-De Wit en Vendrik)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 22 (amendement-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 23 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 24 (amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 25 (amendement-Huizinga-Heringa)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 26 (gewijzigd amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 27 (amendement-Bibi de Vries)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 28 (gewijzigd amendement-Bussemaker c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 29 (amendement-Verburg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 30 (gewijzigd amendement-Verburg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 31 (amendement-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 32 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 33 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 34 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 45 (motie-Verburg c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 46 (motie-De Wit c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 47 (motie-Huizinga-Heringa c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 48 (motie-B.M. de Vries)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 49 (motie-Varela)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 50 (motie-Dittrich c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 51 (motie-Dittrich c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 52 (motie-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 118, nr. 53 (gewijzigde motie-Vendrik c.s.)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 118, nr. 35 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 118, nr. 55 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 118, nr. 57 (lijst vragen en antwoorden)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 118, nr. 67 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 118, nr. 68 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 118, nr. 78 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 118, nr. 91 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 118, nr. 81 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5841-5869
- Handelingen II 2004-2005, blz. 5904-5929
- Handelingen II 2004-2005, blz. 6060-6062
- Handelingen II 2004-2005, blz. 6062-6063
- Kamerstukken I 2004-2005, 30 118, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 118, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 118, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 118, D (nader voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 118, E (nadere memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 118, F (eindverslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 118, G (motie-Westerveld c.s.)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 118, H (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 118, J (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 154-176
- Handelingen I 2005-2006, blz. 187-211
- Handelingen I 2005-2006, blz. 226-227

 

 

 

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Inwerkingtreding: 29 december 2005 (Stb. 2005, 619).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen inzake de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede inzake de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijziging van andere wetten

 

§ 1.  Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 1.1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 1, eerste lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:
k. reïntegratiebedrijf: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;
l. resterende verdiencapaciteit: datgene dat de verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering nog met arbeid kan verdienen zoals dat bij of krachtens artikel 18 is vastgesteld.
B. [MvT]
In artikel 12 wordt "de werknemer" vervangen door: de verzekerde.
C. [MvT]
Artikel 16 komt te luiden:
Art. 16.
De persoon die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden en op het tijdstip waarop hij arbeidsongeschikt werd verzekerd was op grond van de verplichte verzekering blijft verzekerd:
a. gedurende de wachttijd, bedoeld in artikel 19;
b. gedurende vier weken na afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, indien hij na afloop van die wachttijd minder dan 15% arbeidsongeschikt is, doch binnen die vier weken 15% of meer arbeidsongeschikt is;
c. gedurende de periode waarover hij recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering.
D. [MvT]
Artikel 17 komt te luiden:
Art. 17.
-1. De persoon die:
a. gedurende twee maanden onafgebroken op alle dagen verzekerd is geweest; of
b. in de loop van de twee maanden voorafgaande aan het einde van zijn verzekering op ten minste zestien dagen verzekerd is geweest, wordt, indien hij in het onder a bedoelde geval binnen één maand na het einde van die twee maanden en in het onder b bedoelde geval binnen acht dagen na het einde van zijn verzekering, in gevallen als bedoeld in artikel 37, tweede lid, meer arbeidsongeschikt wordt, voor het recht op herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering beschouwd alsof hij verzekerd was gebleven.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt de daar genoemde termijn van twee maanden geacht niet te zijn onderbroken indien de betrokkene gedurende niet meer dan zeven dagen niet verzekerd is geweest. Voor de toepassing van dit lid en het eerste lid wordt arbeid in een aaneengesloten nachtdienst op twee dagen verricht, gerekend als arbeid op één dag.
-3. Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van degene die in verband met artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b, niet verzekerd is.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan personen die niet verzekerd zijn en die arbeidsongeschikt of die in gevallen als bedoeld in artikel 37, tweede lid, meer arbeidsongeschikt worden als gevolg van bij die maatregel aan te wijzen beroepsziekten, voor het recht op toekenning onderscheidenlijk herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden beschouwd alsof ze verzekerd zijn.
E. [MvT]
In artikel 18, vijfde en zesde lid, wordt "de werknemer" vervangen door: de verzekerde.
F. [MvT]
In artikel 19, zevende lid, wordt "bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim, tenzij onderdeel a van het elfde lid van dat artikel van toepassing is" vervangen door "bezoldiging op grond van artikel 76a van de Ziektewet, tenzij onderdeel a van artikel 76c van die wet van toepassing is" en wordt "De verlengde wachttijd kan op verzoek van de werkgever of de werknemer worden verkort." vervangen door: De verlengde wachttijd kan op verzoek van de werkgever of de verzekerde worden verkort of wordt op hun gezamenlijk verzoek verder verlengd, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten.
G. [MvT]
In de artikelen 19a, tweede lid, en 20, derde lid, wordt na "alsmede de persoon die" ingevoegd: vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is, maar.
H. [MvT]
Artikel 23, eerste lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.