Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 28 999.
Handelingen II 2004-2005, blz. 4065-4072, 4163-4163, 
Kamerstukken I 2004-2005, 2005-2006, 28 999 (A, B, B herdruk, C, D, E).
Handelingen I 2005-2006, blz. 176-187, 215-226, 232-232.

 

 

WET van 17 november 2005, Stb. 2005, 617, tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet opgenomen klachtregeling. Inwerkingtreding: 1 maart 2006 (Stb. 2006, 47).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de klachtregeling in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op een aantal punten te verduidelijken en aan te vullen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Indien artikel V van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (Stb. 2002, 431) in werking is getreden, komt onderdeel H, subonderdeel 1, in de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.