blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 30 202

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

     Tijdens de plenaire behandeling van het verslag van het algemeen overleg over de reïntegratiemarkt en de effectiviteit van het reïntegratiebeleid van 13 april jl. is de motie-Bruls c.s.aangenomen (Kamerstukken II 2004-2005, 28 719, nr. 12), waarin het kabinet wordt verzocht de uitbestedingsverplichting van werkzaamheden in het kader van de reïntegratie voor gemeenten per 1 januari 2006 af te schaffen.
     Overwegingen hierbij, voor de Tweede Kamer, waren dat het trendrapport reïntegratiemarkt (Kamerstukken II 2004-2005, 28 719, nr. 3) laat zien dat de reïntegratiemarkt voldoende functioneert, dat gemeenten maatwerk moeten kunnen leveren en dat gemeenten met de Wet werk en bijstand (Wwb) volledig financieel verantwoordelijk zijn gemaakt voor het reïntegratiebudget en daarmee een optimale prikkel hebben om de kortste weg naar werk te zoeken. Daarbij past het in de redenering van de Tweede Kamer niet dat het Rijk gemeenten verplicht een gedeelte van hun vrij besteedbare budget te reserveren voor reïntegratietrajecten op de private markt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft al eerder in een schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (d.d. 17 november 2004) het standpunt ingenomen dat de uitbestedingsverplichting voor gemeenten en de aanbestedingsregels van het Besluit SUWI zouden kunnen vervallen.
     Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot uitvoering van genoemde motie. Hierin vervallen de artikelen 7, vierde lid, van de Wwb, 34, derde lid, van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.