Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 30 306.
Handelingen II 2005-2006, blz. 1342-1394, 1522-1526, 1526-1527.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 306 (A, B, C).
Handelingen I 2005-2006, blz. 510-528.

 

 

WET van 15 december 2005, Stb. 2005, 683, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006). Inwerkingtreding: 1 januari 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2006 wenselijk is maatregelen te treffen op het gebied van arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, economische infrastructuur, mobiliteit en milieu, alsmede enkele overige maatregelen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIX.
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel c wordt "de kinderkorting, de aanvullende kinderkorting en de jonggehandicaptenkorting" vervangen door: de kinderkorting en de jonggehandicaptenkorting.
2. Het tweede lid, onderdeel q, komt te luiden:
q. de ten behoeve van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij een uitvoerder als bedoeld in artikel 19g, derde lid, van die wet opgebouwde voorziening.
B.
Artikel 34, tweede lid, onderdeel f, komt te luiden:
f. de voorziening, bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel q.

 

Art. XX.
Aan artikel 6, eerste lid, van de Werkloosheidswet wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.