Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30 134.
Handelingen II 2005-2006, blz. 1577-1590, 1747-1747.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 134 (A, B).
Handelingen I 2005-2006, blz. 441-441.

 

 

WET van 14 december 2005, Stb. 2005, 705, houdende wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Inwerkingtreding: 28 december 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in onderdeel C, onder 2, "artikel 29, eerste en achtste lid," vervangen door "artikel 29, eerste en negende lid," en wordt na "artikel 38, tweede lid," ingevoegd: artikel 39a, eerste lid,.

 

Art. V.
In artikel 73 van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt de aanduiding

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.