blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 30 238

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 "Klein beleid"
A Grensoverschrijdende reïntegratie met behoud van WW-uitkering
B AKW
3 Financiële gevolgen en administratieve lasten
4 Gevolgen voor de rechterlijke macht
5 Commentaar op toetsen
xArtikelsgewijs
II.1 Inleiding
II.2 Wijziging van delegatiebepalingen in verschillende wetten
II.3 Wijziging van verschillende wetten in verband met de intrekking van artikel 9 van de CSV
II.4 Wijziging van het eerste lid van de artikelen 45 WW, 14 WAO en 15 ZW in verband met de vervanging van loonopgavetijdvak door aangiftetijdvak
II.5 Wijziging van het tweede lid van de artikelen 45 WW, 14 WAO en 15 ZW met betrekking tot de herziening van het dagloon
II.6 Vervanging van bedragen door rekenregels
II.7r Overige artikelsgewijze toelichtingen, artikelen I t/m XLVI
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In dit wetsvoorstel (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) worden in diverse socialeverzekeringswetten verbeteringen aangebracht. Een groot deel van de wijzigingen houdt verband met de inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en de intrekking van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) met ingang van 1 januari 2006. Er wordt voorts al rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet in die gevallen waarin in het voorstel van Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (Kamerstukken 30 124) met de wijzigingen in dit wetsvoorstel geen rekening kon worden gehouden.

     Voorts bevat het wetsvoorstel onder meer taalkundige verbeteringen en correcties van onjuiste verwijzingen. Ook wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat artikelleden of onderdelen daarvan vervallen omdat deze overbodig bleken te zijn. Deze voorgestelde technische wijzigingen worden nader toegelicht in de artikelsgewijze toelichting van deze memorie.

     Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal aanpassingen van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) voor te stellen met het oog op vereenvoudiging en deregulering. Voorstellen met aanmerkelijke betekenis voor de systematiek van uitvoering of verantwoording worden niet gedaan in afwachting van de komende integrale evaluatie van de Wet SUWI.

     Het wetsvoorstel voorziet tevens in een eenvoudigere procedure voor de teruggaaf van te veel betaalde premies voor de werknemersverzekeringen en te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen heeft (bijvoorbeeld twee parttimebanen), kan het voorkomen dat er in een kalenderjaar in totaal meer premie of bijdrage is betaald dan het premiemaximum of het bijdragemaximum. Tot nog toe kon het te veel betaalde  blz. 2  alleen op verzoek worden teruggekregen. Dit wetsvoorstel regelt dat de inspecteur het te veel betaalde ambtshalve gaat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.