blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 318

Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Financiƫle gevolgen en administratieve lasten
3 Gevolgen voor de rechterlijke macht
4 Commentaar op de toetsen
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikelen I t/m XVI
Hoofdstuk 2. Ministerie van Justitie
  Artikel XVII
Hoofdstuk 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken
  Artikel XVIII
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
xx Artikelen XX t/m XXII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In het wetsvoorstel Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: wetsvoorstel WIA) is de geheel nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering vormgegeven. Het wetsvoorstel voorziet in een stelsel waarin de activering van en inkomensbescherming voor werknemers met arbeidsbeperkingen voorop staan. In de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: wetsvoorstel IWIA) wordt een groot aantal inhoudelijke zaken geregeld die verband houden met het wetsvoorstel WIA. Zo is in dat wetsvoorstel het overgangsrecht met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) geregeld. Daarnaast is in dat wetsvoorstel de financiering van het wetsvoorstel WIA en van de WAO vanaf het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel WIA vormgegeven. Ook is in het wetsvoorstel IWIA geregeld dat de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) wordt ingetrokken en dat een aantal instrumenten uit de Wet Rea wordt opgenomen in andere wetten. Voorliggend wetsvoorstel Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: wetsvoorstel Aanpassings- en verzamelwet) vormt het sluitstuk van het wetgevingscomplex met betrekking tot het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel. In dit wetsvoorstel wordt de technische aanpassing geregeld van diverse wetten in verband met de invoering van het wetsvoorstel WIA en het wetsvoorstel IWIA en worden in verband met die wetsvoorstellen verbeteringen en aanpassingen in diverse wetten aangebracht.

     Het wetsvoorstel WIA maakt onderscheid tussen enerzijds gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid en anderzijds duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid. Overwogen is of in andere wetten waarin de term arbeidsongeschikt(heid) in algemene zin wordt gebruikt een zelfde onderscheid in te voeren. Hiervan is om de navolgende redenen afgezien. In het wetsvoorstel WIA wordt naast de gangbare term "gedeeltelijk arbeidsgeschikt" ook nog de term arbeidsongeschikt gebruikt (bijvoorbeeld in artikel 7.1.2). Daarnaast is van belang dat de term gedeeltelijk arbeidsgeschikt in de Wet WIA specifiek is gedefinieerd en dat het gebruik van de term gedeeltelijk  blz. 2  arbeidsgeschikt in andere wetten wellicht onduidelijkheid zou creĆ«ren. Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat is besloten wetten waarin de termen arbeidsongeschikt of arbeidsongeschiktheid in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.