blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 314

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Invulling structurele basis tegemoetkoming
3 Doorwerking naar (inkomensafhankelijke) regelingen
4 Berekening relevant nettominimumloon
5 Financiering
6 Financiële effecten
7 Uitvoering
8 Commentaren naar aanleiding van het wetsvoorstel
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m IX
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Bij de behandeling van het koopkrachtbeeld 2005 heeft het kabinet geoordeeld dat voor onder andere ouderen met een laag inkomen de negatieve inkomenseffecten beperkt zouden moeten blijven. In dit kader zijn de ouderenkortingen per 1 januari 2005 verhoogd. Een verhoging van de ouderenkortingen had echter niet voor alle ouderen een effect. Een voorwaarde om te kunnen profiteren van een verhoging van de ouderenkortingen is dat de belastingplichtige nog belasting betaalt waarop de ouderenkorting in mindering kan worden gebracht. Voor een grote groep, met name gehuwde, ouderen die geen of slechts een klein aanvullend pensioen ontvangen, was dit niet (meer) het geval. Om ook deze groep te bereiken, is besloten tot de invoering per 1 januari 2005 van een tegemoetkoming naast het ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) voor AOW-gerechtigden. Dit is uitgewerkt in de Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers. Deze tegemoetkoming bedraagt €|5,- per maand.

     Daarnaast heeft het kabinet - naar aanleiding van de motie-Verburg (Kamerstukken II 2004-2005, 29 800, nr. 52) - een extra tegemoetkoming geïntroduceerd. De Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005 voorziet in een eenmalige tegemoetkoming voor AOW-ers van €|40,-. Dit bedrag heeft iedere AOW-gerechtigde ontvangen aan wie in de maand mei 2005 de vakantie-uitkering is uitbetaald en van wie de AOW-uitkering niet vóór 1 april was geëindigd.

     Over het jaar 2005 geldt dus voor AOW-ers een totale tegemoetkoming van €|100,- bruto. Beide hiervoor genoemde regelingen zijn uitgevoerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB).

     Beide regelingen zijn van tijdelijke aard en gebaseerd op de Kaderwet SZW-subsidies. Zij gelden voor het jaar 2005. In de toelichting op de beide  blz. 2  regelingen is aangegeven dat in het kader van de besluitvorming over het inkomensbeeld 2006 de gewenste hoogte van de tegemoetkoming voor 2006 aan de orde komt en dat dan ook zal worden bezien of voor het jaar 2006 nogmaals voor een vergelijkbare regeling wordt gekozen, of dat een meer structurele invulling van deze tegemoetkoming in de AOW kan worden opgenomen.

     Inmiddels is geconcludeerd dat structurele voortzetting van de tegemoetkoming gewenst is. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inkomensaanvulling 2005 (inmiddels Wet inkomensaanvulling 2005, Stb. 2005, 192) is dit voornemen ook met de Tweede Kamer gedeeld (Kamerstukken II 2004-2005, 30 005, nr. 12). Het voorliggende wetsvoorstel beoogt een structurele basis te geven aan de tegemoetkoming voor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.