Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30 171.
Handelingen II 2005-2006, blz. 1481-1481.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 171 (A, B).
Handelingen I 2005-2006, blz. 569-565, 588-595.

 

 

WET van 22 december 2005, Stb. 2006, 24, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie). Inwerkingtreding: 1 februari 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie enkele wijzigingen van wetstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.