Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 29 871.
Handelingen II 2004-2005, blz. 4761-4766, 4812-4812.
Kamerstukken I 2004-2005, 2005-2006, 29 871 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2005-2006, blz. 710-710.

 

 

WET van 19 januari 2006, Stb. 2006, 37, houdende regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking tot coördinatie van procedures (Interimwet stad-en-milieubenadering). Inwerkingtreding: 1 februari 2006 (Stb. 2006, 38).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in bepaalde gevallen afwijking van wettelijke voorschriften mogelijk te maken in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit en dat het voorts wenselijk is om een procedure in de wet te regelen voor het coördineren van besluitvorming teneinde die besluitvorming te versnellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

§ 8.  Overige bepalingen

 

Art. 23.
In de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt onderdeel 2 van onderdeel C als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.