blz. 1  

Kamerstukken II 2003-2004, 29 738

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met afschaffing van de kortdurende uitkering en aanscherping van de wekeneis ¹

1. Tijdens de parlementaire behandeling is de afschaffing van de kortdurende uitkering geschrapt, red.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding en doelstelling
2 Uitwerking van de aanscherping van de toetredingsvoorwaarden
2.1 Huidige situatie
2.2 Voorgestelde wijziging
2.3 Besluit verlaagde wekeneis
3 Gevolgen aanscherping toetredingsvoorwaarden
4 Overgangsrecht
5 Adviezen
5.1 SER
5.2 Actal, IWI en UWV
6 Financiële gevolgen
6.1 Afschaffen kortdurende uitkering
6.2 Aanscherpen van de wekeneis
6.3 Afschaffen verlaagde wekeneis
6.4 Weglek FWI & uitvoeringskosten
6.5 Gevolgen voor de administratieve lasten
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m VIII
 

 

 

Algemeen

 

1. Aanleiding en doelstelling


     Als gevolg van de huidige toename van de werkloosheid stijgt ook het beroep op de Werkloosheidswet (WW) vanaf 2002. Zonder nader beleid leidt deze ontwikkeling tot ruim 300 000 WW-uitkeringsjaren in 2007, wat een verdubbeling betekent sinds 2002. De regering is zeer verontrust over deze ontwikkeling. Alle inspanningen zijn dan ook gericht op herstel van de werkgelegenheid en beperking van de werkloosheid. Om dit te bereiken, is loonkostenmatiging van groot belang. Daarnaast treft de regering maatregelen om de stijging van de collectieve lasten te beperken. Beperking van de collectieve lasten verbetert immers de structuur van de Nederlandse economie en verbetert daarmee voor iedereen het perspectief op werk.

     De regering brengt daarom wijzigingen aan in de WW. De vervolguitkering in de WW is afgeschaft.¹ Met die maatregel is de maximale duur van de WW-uitkering bekort, waardoor de activerende werking van de WW wordt versterkt. De versterking van de economische structuur vergt echter ook maatregelen die de instroom in de WW beperken. In dit voorstel zijn twee maatregelen opgenomen die beide leiden tot een aanscherping van de toetredingsvoorwaarden voor de WW. Deze maatregelen, de afschaffing van de kortdurende uitkering en de aanscherping van de wekeneis, zorgen voor een beperking van het WW-volume van 23 000 uitkeringsjaren in 2005 tot ruim 40 000 uitkeringsjaren structureel.

1. Wet van 19 december 2003, Stb. 2003, 546.

     De aanscherping van de toetredingsvoorwaarden voor de WW leidt niet alleen tot lagere WW-lasten, zij is ook bedoeld om het recht op een werkloosheidsuitkering voor te behouden aan personen die al geruime tijd een band met de arbeidsmarkt hebben. De WW verzekert tegen het risico van loonderving wegens werkloosheid. Van personen die in aanmerking willen komen voor een WW-uitkering mag een duidelijke band met het arbeidsproces - waarin het loon immers wordt verdiend - worden verwacht. De regering is van mening dat bij de huidige toetredingsvoorwaarden een relatief zwakke band met het arbeidsproces volstaat om in aanmerking te komen voor het recht op WW-uitkering.

      blz. 2  Het afschaffen van de kortdurende uitkering past verder in het streven naar deregulering en naar vereenvoudiging van de uitvoering van de WW. De introductie van de kortdurende uitkering in 1995 ¹ vergde een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.