blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 444

Intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m VIII
 

 

 

Algemeen

 


     In het Strategisch Akkoord (Kamerstukken II 2001-2002, 28 375, nr. 5, blz. 25/26) werd een ingrijpende verandering van de Nederlandse bestuurscultuur aangekondigd, onder de noemer "Daadkracht zonder bureaucratie". In dat kader hebben wij op 28 november 2002 het "Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving" aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2002-2003, 28 600 XV, nr. 24). Dit Actieplan, dat volop in uitvoering is en ook een vervolg zal krijgen, omvat een groot aantal substantiële voornemens van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om tot vereenvoudiging van regelgeving en deregulering te komen. Een streven dat ook in het Hoofdlijnenakkoord "Meedoen, meer werk, minder regels" (Kamerstukken II 2002-2003, 28 637, nr. 19) door het huidige kabinet is herhaald.

     In het kader van dit streven en in het verlengde van het in de nota "Bruikbare rechtsorde" van de Minister van Justitie (Kamerstukken II 2002-2003, 29 279, nr. 9) aangekondigde interdepartementale project "Doorlichting ministeriële regelingen" hebben wij bezien in hoeverre het huidige bestand aan wetten op het SZW-terrein zich leent voor opschoning. Het gaat hierbij om wetten die materieel zijn uitgewerkt, maar formeel nog gelden. Daarbij kan het gaan om wetten waarbij bedragen voor een bepaald, reeds verstreken, jaar zijn vastgesteld of wetten waarvan overgangsbepaling(en) gelden voor een situatie die thans niet meer aan de orde is.

     In juridisch opzicht is wel duidelijk dat dergelijke wetgeving geen betekenis meer heeft, maar voor de burger - in het bijzonder de rechtzoekende - blijkt dat niet zonder meer. Aangezien alle vastgestelde regelingen tegenwoordig ontsloten zijn via internet en in de bestanden opgenomen blijven totdat zij daaruit worden verwijderd, is het juist ook met het oog op die burger, het belanghebbende bedrijfsleven, hun adviesinstanties, (uitvoerings)organisaties en belangengroeperingen van belang de betrokken bestanden actueel te houden en van overbodige regelgeving te ontdoen. De aanwezigheid van talloze materieel uitgewerkte regelingen in databanken is niet alleen publieksonvriendelijk, maar veroorzaakt op  blz. 2  zichzelf ook lasten voor de beheerders van die databanken. Met de intrekking van dergelijke uitgewerkte regelingen kan de geïnteresseerde of belanghebbende derhalve gemakkelijker en sneller de voor hem wel relevante regelgeving opsporen en vindt tevens een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.