blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 370

Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel en wijziging van het ontslagrecht (Wet wijziging WW-stelsel en ontslagrecht) ¹

1. Tijdens de parlementaire behandeling is de wijziging van het ontslagrecht geschrapt, red.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding voor het wetsvoorstel
1.1 Inleiding
1.2 Toekomstbestendigheid WW
1.3 Deregulering WW
1.4 Pro-formaproblematiek
1.5 Bedrijfseconomisch ontslag
1.6 SER-advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet
2 Doelstelling en inhoud van het wetsvoorstel
2.1 Inleiding
2.2 Al verwerkte onderdelen SER-advies
2.3 Doelstelling
2.4 Overige voorstellen SER
3 Wijziging polisvoorwaarden WW
3.1 Algemeen
3.2 Huidige situatie
3.3 Vervanging van de kortdurende uitkering door de basisuitkering
3.4 De hoogte van de basisuitkering
3.5 De duur van de verlengde uitkering
3.6 Voorstellen SER m.b.t. het arbeidsverleden
3.7 Doorwerking naar Wet WIA
4 Meer nadruk op preventie van werkloosheid
4.1 Inleiding
4.2 De preventieprikkel
4.3 Poortwachtertoets WW
4.4 Sollicitatieplicht WW
5 Versoepeling ontslagrecht en ontslagpraktijk
5.1 Inleiding
5.2 Advies Stichting van de Arbeid
5.3 Heroverweging lifo-beginsel in relatie tot ouderen
5.4 Beperking verwijtbaarheidstoets WW
6 Deregulering en vereenvoudiging van de WW
6.1 Algemeen
6.2 Zieke werkloze
6.3 Aanpassing van hoofdstuk IV WW
6.4 Werkhervattingen van kleine omvang
7 Overgangsrecht
8 Commentaren en adviezen
8.1 Het UWV
8.2 De Inspectie Werk en Inkomen
8.3 De CWI
8.4 Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal)
8.5 De Raad voor de rechtspraak
9 Financiële effecten
9.1 Inleiding
9.2 Wijzigingen polisvoorwaarden
9.3 De preventieprikkel
9.4 Versoepeling ontslagpraktijk: de beperking van de verwijtbaarheidstoets
9.5 Deregulering WW
9.6 Gevolgen voor de ontslagkosten en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven
9.7 Gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers
9.8 Voorlichtingskosten
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XII
 

 

 

Algemeen

 

Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het wetsvoorstel


1.1. Inleiding


     In het onderhavige wetsvoorstel komen drie min of meer onafhankelijk van elkaar ontwikkelde beleidslijnen samen. Dit betreft in de eerste plaats de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Werkloosheidswet (WW). In de tweede plaats gaat het om het wettelijke sluitstuk van het besluit om de WW te dereguleren en inzichtelijker te maken. Tot slot bevat dit voorstel de wetswijzigingen die nodig zijn om de ontslagpraktijk te versoepelen. De WW is de belangrijkste gemeenschappelijke noemer in het wetsvoorstel. De eerste twee beleidslijnen hebben rechtstreeks betrekking op de vormgeving en de maatvoering van de huidige werkloosheidsverzekering. Maar ook bij het oplossen van problemen in het kader van de ontslagpraktijk speelt de WW een rol. De aanpak van de ontslagpraktijk vergt tevens wijziging van het Burgerlijk Wetboek (BW), het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) en de Wet melding collectief ontslag (Wmco).

     De verschillende aanleidingen voor dit wetsvoorstel worden hieronder uiteengezet, met inbegrip van het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet. In hoofdstuk 2 van de memorie van toelichting is de doelstelling van de voorgestelde wijzigingen vermeld. Daarbij is aangegeven welke maatregelen in het kader van die doelstelling voorafgaand aan dit wetsvoorstel al in gang zijn gezet en hoe de onderdelen van dit wetsvoorstel zich daartoe verhouden.
     In de hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn de concrete voorstellen beschreven, geclusterd naar:
• meer activerende polisvoorwaarden (hoofdstuk 3);
• meer nadruk op preventie en reïntegratie (hoofdstuk 4);
• versoepeling van de ontslagpraktijk (hoofdstuk 5); en
• deregulering van de WW (hoofdstuk 6).
     Hoofdstuk 7 bevat een toelichting op het voorgestelde overgangsrecht. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de uitvoeringstechnische commentaren  blz. 2  en de adviezen die in het kader van de voorbereiding van dit wetsvoorstel zijn ontvangen. Daarbij komen de uitvoerings- en handhavingsaspecten van de voorgestelde wijzigingen aan de orde. Tot slot worden de financiële effecten van de voorstellen toegelicht in

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.