Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  MARKTORDENING  GEZONDHEIDSZORG

Versie 7 juli 2006

(Recente versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30 186.
Handelingen II 2005-2006, blz. 3451-3476, 3476-3494, 3639-3663, 3700-3703, 3851-3851.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 186 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1663-1681, 1711-1722, 1736-1745.

 

 

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg). Inwerkingtreding: 1 oktober 2006 (Stb. 2006, 432).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen inzake de ontwikkeling en ordening van markten op het gebied van de gezondheidszorg en het toezicht daarop, mede met het oog op een doelmatig en doeltreffend stelsel van de zorg en de beheersing van de kostenontwikkeling van de zorg, en dat het tevens wenselijk is in verband met de informatieachterstand van de consument en het machtsverschil tussen partijen in de zorg de positie van de consument te beschermen en te bevorderen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  7

Wijzigingen in andere wetten

 

Art. 108.
De Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 1, onderdeel n, komt te luiden:
n. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg.
B.
In de artikelen 25, 26, 30, 37 en 38 wordt "het College toezicht" en "Het College toezicht" telkens vervangen door: "de zorgautoriteit" onderscheidenlijk "De zorgautoriteit".
C.
Artikel 39, tweede lid, onderdeel h, komt te luiden:
h. de door de zorgautoriteit van verzekeraars op grond van artikel 83 van de Wet marktordening gezondheidszorg geļnde dwangsommen, de ingevorderde boeten als bedoeld in de artikelen 86 tot en met 89 van die wet, alsmede de ingevorderde boeten als bedoeld in artikel 96 van deze wet, nadat deze zijn verminderd met de in het zesde lid van dat artikel bedoelde vergoeding.
D.
In artikel 59, zesde lid, wordt "het College toezicht" vervangen door: de zorgautoriteit.
E.
Hoofdstuk 7 vervalt.
F.
Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vijfde lid wordt de zinsnede "behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot die mededeling verplicht" vervangen door: behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen mededeling toestaat.
2. Het zesde lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x