Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  TIJDELIJKE  VERVANGING  VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  WEGENS  ZWANGERSCHAP,  BEVALLING  OF  ZIEKTE

Versie 7 september 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30 229.
Handelingen II 2005-2006, blz. 3736-3744, 3744-3752, 3851-3852.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 229 (A, B, C, D).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1758-1761, 1767-1770.

 

 

WET van 7 september 2006, Stb. 2006, 418, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. Inwerkingtreding: 11 oktober 2006 (Stb. 2006, 449).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter uitvoering van de artikelen 57a en 129, derde lid, van de Grondwet regelingen dienen te worden getroffen in verband met de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VII.
In artikel 8:4, onderdeel g, van de Algemene wet bestuursrecht wordt de zinsnede "alsmede de toelating van nieuwe leden van provinciale staten en van de gemeenteraad" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x