Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 30 229.
Handelingen II 2005-2006, blz. 3736-3744, 3744-3752, 3851-3852.
Kamerstukken I 2005-2006, 30 229 (A, B, C, D).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1758-1761, 1767-1770.

 

 

WET van 7 september 2006, Stb. 2006, 418, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. Inwerkingtreding: 11 oktober 2006 (Stb. 2006, 449).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter uitvoering van de artikelen 57a en 129, derde lid, van de Grondwet regelingen dienen te worden getroffen in verband met de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. VII.
In artikel 8:4, onderdeel g, van de Algemene wet bestuursrecht wordt de zinsnede "alsmede de toelating van nieuwe leden van provinciale staten en van de gemeenteraad" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.