MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 653, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 653, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 653, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 653, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 653, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 2006-2007, blz. 69
- Kamerstukken I 2006-2007, 30 653, A (eindverslag)
- Handelingen I 2006-2007, blz. 81-82

 

 

 

WET van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 547, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet. Inwerkingtreding: 22 november 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de procedure inzake de vaststelling van de standaardpremie als grondslag voor de zorgtoeslag te vereenvoudigen en dat daartoe wijziging van de Wet op de zorgtoeslag nodig is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.