blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 667

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Invulling structurele basis tegemoetkoming
3 Wijziging andere wetten
4 Financiering
5 Financiële effecten
6 Uitvoering
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     Bij de behandeling van het koopkrachtbeeld 2006, waarover het kabinet de Kamer bij brief van 21 april 2006 (Kamerstukken II 2005-2006, 30 300 XV, nr. 100) heeft ingelicht, heeft het kabinet besloten tot invoering van een tegemoetkoming voor nabestaanden in aanvulling op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

     Voor het jaar 2006 is de besluitvorming van het kabinet uitgewerkt in de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Anw-ers, gebaseerd op artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies. Voor die vorm is voor het jaar 2006 (oktober tot en met december) gekozen zodat de tegemoetkoming vanaf oktober 2006 kan worden toegekend. De tegemoetkoming op grond van deze regeling bedraagt €|115,92 bruto op jaarbasis, ofwel €|9,66 bruto per maand. Voor de hoogte van dit bedrag is aangesloten bij de tegemoetkoming die wordt verstrekt aan AOW-ers op grond van de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen (Stb. 2005, 713).
     Deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB).

     Met voorliggend wetsvoorstel wordt beoogd de tegemoetkoming voor Anw-ers een structureel karakter te geven.
     Door middel van deze tegemoetkoming wordt het koopkrachtbeeld voor nabestaanden verbeterd. Evenals de tegemoetkoming op grond van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Anw-ers zal de tegemoetkoming die in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld, worden uitgevoerd door de SVB.

 blz. 2  

2. Invulling structurele basis tegemoetkoming


     Het structurele karakter van de tegemoetkoming wordt vormgegeven door middel van een wijziging van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.