Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 30 336.
Handelingen II 2005-2006, blz. 5719-5726, 5842-5842.
Kamerstukken I 2005-2006, 2006-2007, 30 336.
Handelingen I 2006-2007, blz. 1-12, 12-24.

 

 

WET van 28 september 2006, Stb. 2006, 569, houdende regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot wijziging van enige wetten (Wet toezicht financiële verslaggeving). Inwerkingtreding: 31 december 2006 (Stb. 2006, 571).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een verbetering van het toezicht op de naleving en de handhaving van de voorschriften voor de financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen gewenst is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  6

Wijziging van andere wetten

 

Art. 24.
De bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
In onderdeel I wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.