Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 027.
Handelingen II 2004-2005, blz. 5550-5551.
Kamerstukken I 2004-2005, 2005-2006, 30 027 (A, B, C, D).
Handelingen I 2006-2007, blz. 167-168.

 

 

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 593, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005). Inwerkingtreding: 13 december 2006 (Stb. 2006, 621).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten op één of meer onderdelen te wijzigen in verband met geconstateerde gebreken en leemten of om enkele inhoudelijke wijzigingen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XVII.
In de navolgende artikelen wordt "het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie" telkens vervangen door "de consumentenprijsindex":
a. artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
b. artikel 27b, tweede lid, artikel 29a, vijfde lid, en artikel 27l, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
c. artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet;
d. artikel 117, vijfde lid, van de Mijnbouwwet;
e. artikel 24, zesde lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie;
f. artikel 23, negende lid, van het Wetboek van Strafrecht;
g. artikel 12a van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945;
h. artikel 17 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet;
i. artikel 12 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers;
j. artikel 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
k. artikel 7e, eerste lid, van de Wet op de kansspelen;
l. artikel 40, zesde lid, van de Wet op de Raad van State;
m. artikel 46, vierde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;
n. artikel 56, vierde lid, van de Wet op het notarisambt;
o. artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken;
p. artikel 27 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;
q. artikel 18, zevende lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.

 

Art. XVIII.
In de navolgende artikelen wordt "het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie" telkens vervangen door

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.