Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 658.
Handelingen II 2006-2007, blz. 719-719.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 658 (A, B).
Handelingen I 2006-2007, blz. 167-168.

 

 

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 605, houdende invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 664).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering te regelen van de Wet op het financieel toezicht en in verband daarmee de wetgeving aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  2

Wijziging van andere wetten

 

§ 7.  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 159.
Artikel 40 van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vijfde lid komt te luiden:
-5. Onder een kredietinstelling als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen.
2. Het zesde lid komt te luiden:
-6. Onder een verzekeraar als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen.
3. In het achtste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "een omstandigheid als bedoeld in artikel 64, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993" vervangen door: een omstandigheid als bedoeld in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht.
4. In het tiende lid, onderdeel c, wordt de zinsnede "de noodregeling, bedoeld in hoofdstuk IX van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, onderscheidenlijk de bijzondere voorziening als bedoeld in hoofdstuk X van de Wet toezicht kredietwezen 1992" vervangen door: de noodregeling, bedoeld in hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Art. 162.
In artikel 73, tweede lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt de zinsnede "verzekeraars als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993" vervangen door: financiële ondernemingen die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mogen uitoefenen.

 

Art. 165.
Artikel 49, onderdeel a, onder 1º en 2º, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.