blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 30 807

Wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Met dit wetsvoorstel worden enige maatregelen genomen die noodzakelijk zijn, nu is gebleken dat het niet mogelijk is de tweede fase van de overheveling van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar het aansprakenpakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) volledig te realiseren met ingang van 1 januari 2007.

     Bij de totstandkoming van de Zvw is besloten de overheveling van de ggz naar de Zvw in twee fasen te doen plaatsvinden. In de eerste fase, die per 1 januari 2006 begon, is de aanspraak op ggz opgenomen in het Besluit zorgverzekering. Tevens vindt de financiering vanaf die datum plaats vanuit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf).
     Fase twee, met als voorgenomen ingangsdatum 1 januari 2007, behelst het daadwerkelijk van kracht worden van de aanspraak op ggz ingevolge de zorgverzekering en dus verstrekking of vergoeding daarvan door de zorgverzekeraars. In artikel 2.5.9 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (IZvw) werd in verband met deze gefaseerde aanpak een voorziening getroffen om te regelen dat de middelen ter financiering van deze aanspraak, die bij de berekening van de koopkrachtgevolgen van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.