Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 552.
Handelingen II 2006-2007, blz. 117-143, 152-153.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 552 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2006-2007, blz. 414-417, 433-436.

 

 

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 673, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid. Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 675).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het belang van goede arbeidsomstandigheden in de onderneming wenselijk is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid te vergroten, de regelgeving zoveel mogelijk te beperken, te vereenvoudigen en te verduidelijken en daartoe de Arbeidsomstandighedenwet 1998 te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd:
(...)
FF.
Na artikel 44 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.