Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 30 804.
Handelingen II 2006-2007, blz. 1233-1242, 1450-1451, 1446-1447, 1448-1448.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 804 (A, B, C, D).
Handelingen I 2006-2007, blz. 516-541.

 

 

WET van 14 december 2006, Stb. 2006, 682, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007). Inwerkingtreding: 1 januari 2007.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2007 wenselijk is maatregelen te treffen op het gebied van arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, economische infrastructuur, mobiliteit en milieu, alsmede enkele andere maatregelen te treffen en dat het voorts wenselijk is in de Wet kinderopvang een heffing in te voeren ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XIV.
In artikel 59, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen vervalt "gegevens over bijdragen in de kosten van kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang,".

 

Art. XV.
In artikel 33, tweede lid, onderdeel d, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen vervalt "en bijdrage in de kosten van kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang".

 

Art. XVI.
Artikel 6 van de Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.