Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  OVERGANGSRECHT  BEňINDIGING  RECHT  OP  TW-TOESLAG  BINNEN  EU,  EER  EN  ZWITSERLAND

Versie 7 december 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 30 063.
Handelingen II 2004-2005, blz. 5933-5934.
Kamerstukken I 2004-2005, 30 063 (A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2005-2006, blz. 1235-1249; 2006-2007, blz. 417-419, 439-442, 482-482.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 695, houdende overgangsrecht inzake de beŽindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Inwerkingtreding: 23 december 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is overgangsrecht te formuleren ten behoeve van uitkeringsgerechtigden die, woonachtig buiten Nederland maar in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, als gevolg van een wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet verliezen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Na het opschrift van hoofdstuk VII van de Toeslagenwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x