blz. 1  

Kamerstukken II 2004-2005, 30 063

Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Beperking van de export op grond van de Toeslagenwet binnen de EU/EER door plaatsing op bijlage IIbis bij Verordening (EEG) nr. 1408/71
2 Vormgeving overgangsrecht
3 Bijzondere positie Zwitserland
4 Financiële consequenties
5 Uitvoeringstoets
6 Handhavingsaspecten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

1. Beperking van de export op grond van de Toeslagenwet binnen de EU/EER door plaatsing op bijlage IIbis bij Verordening (EEG) nr. 1408/71


     Met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) op 1 januari 2000 is aan de Toeslagenwet (TW) artikel 4a toegevoegd, waarin is bepaald dat toeslag niet wordt uitbetaald wanneer een gerechtigde buiten Nederland woont. Deze regeling verhindert het exporteren van een toeslag naar het buitenland in die situaties waarin wel recht op een loondervingsuitkering buiten Nederland bestaat. Toeslagen van personen die op 31 december 1999 in verdragslanden of niet-verdragslanden woonden - uitgezonderd de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (hierna: EU/EER) - werden afgebouwd in drie jaarlijkse termijnen.

     Beperking van de export van toeslagen binnen de EU/EER was niet mogelijk, omdat Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG L 149, hierna Verordening (EEG) nr. 1408/71) [zie ook Verordening (EG) nr. 883/2004, red.] zich hiertegen verzette.

     Op grond van artikel 10, eerste lid, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 moeten uitkeringen bij invaliditeit en renten bij arbeidsongevallen en beroepsziekten worden geëxporteerd. Verordening (EEG) nr. 1408/71 kent hierop één uitzondering, namelijk voor bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties. Op grond van artikel 10bis kunnen deze prestaties worden uitgezonderd van de algemene exportverplichting indien ze zijn vermeld op bijlage IIbis bij Verordening (EEG) nr. 1408/71. Het betreft hier prestaties die uit de openbare middelen worden gefinancierd en die een bijzonder karakter hebben. Bijzondere prestaties zijn prestaties die worden verstrekt als aanvulling op of als vervanging van een andere socialezekerheidsprestatie en die niet zelf  blz. 2  verband houden met één van de in artikel 4, eerste lid, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 uitdrukkelijk genoemde

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.