Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WET  OVERGANGSRECHT  BEňINDIGING  RECHT  OP  TW-TOESLAG  BINNEN  EU,  EER  EN  ZWITSERLAND

Versie 7 december 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 30 664.
Handelingen II 2006-2007, blz. 511-511.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 664 (A, B, C).
Handelingen I 2006-2007, blz. 482-482.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 696, tot wijziging van de Wet van 7 december 2006, houdende overgangsrecht inzake de beŽindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Inwerkingtreding: 23 december 2006.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het overgangsrecht te wijzigen zoals dit is neergelegd in de Wet houdende overgangsrecht inzake de beŽindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 april 2005 ingediende voorstel van wet houdende overgangsrecht inzake de beŽindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (Kamerstukken I 2004-2005, 30 063, A) tot wet wordt verheven, wordt in het in artikel I van die wet ingevoegde artikel 44, tweede lid, onderdeel b, van de Toeslagenwet de zinsnede

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x