blz. 1  

Kamerstukken II 2005-2006, 30 682

Wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Algemeen
2 "Klein beleid"
3 Financiële gevolgen, administratieve lasten en gevolgen voor de rechterlijke macht
4 Gevraagde commentaren
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XIX
xBijlage: Overzicht inwerkingtredingen met terugwerkende kracht
 

 

 

Algemeen

 

1. Algemeen


     Met dit wetsvoorstel worden in diverse socialeverzekeringswetten met name technische verbeteringen aangebracht. Het betreft onder meer taalkundige verbeteringen, correcties van onjuiste verwijzingen en onjuiste vernummeringen. De voorgestelde technische wijzigingen worden nader toegelicht in het artikelsgewijze gedeelte van deze memorie. Naast deze verbeteringen van technische aard worden ook enkele beleidsinhoudelijke voorstellen gedaan, Het gaat hier echter niet om majeure beleidswijzigingen. Om redenen van "wetgevingseconomie" is dan ook besloten deze voorstellen niet in meerdere separate wetsvoorstellen aan het parlement aan te bieden, maar samen te voegen in één wetsvoorstel.
     Deze wijzigingen worden kort in het navolgende toegelicht. Voor een meer uitvoerige toelichting op deze voorstellen wordt verwezen naar het artikelsgewijze gedeelte van deze memorie.

 

2. "Klein beleid"


     In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat niet langer de toestemming vereist is van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) wanneer een zieke werknemer bij een andere werkgever het werk hervat. Dit vereiste is thans nog opgenomen in artikel 7:629, derde lid, onderdeel c, van het Burgerlijk Wetboek. Het schrappen van het toestemmingsvereiste past in het streven van het kabinet om regels die geen aantoonbare toegevoegde waarde hebben te schrappen. De met het toestemmingsvereiste beoogde bescherming van de werknemer wordt immers reeds geborgd doordat de werknemer de mogelijkheid heeft om, bij vragen of conflicten over de vereiste re-integratie-inspanningen, een deskundigenoordeel aan het UWV te vragen. Deze mogelijkheid, die in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) is opgenomen, biedt derhalve voldoende soelaas om in voorkomende gevallen, waarin de werkgever of werknemer daaraan behoefte heeft, een zorgvuldige procedure te waarborgen.

      blz. 2  Conform de aankondiging bij de evaluatie van de Wet instroomcijfers [Wet instroomcijfers WAO, red.] d.d. 30 maart 2006 (Kamerstukken II 2005-2006, 28 333, nr. 78) wordt in dit wetsvoorstel voorts de verplichting geschrapt voor het UWV om instroomcijfers in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) te publiceren. Deze verplichting vervalt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006. De reden hiervoor is dat het niet zinvol is om in 2006 en in latere jaren nog

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.