Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 655.
Handelingen II 2006-2007, blz. 1048-1062, 1114-1115.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 655 (A, B, C, D).
Handelingen I 2006-2007, blz. 467-476, 497-512.

 

 

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 706, houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet). Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 707).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Pensioenwet en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Pensioen- en spaarfondsenwet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  3

Wijziging van andere wetten

 

ยง 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 70. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel 73, eerste lid, onderdeel a, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.