Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  FINANCIERING  UITVOERING  SZ-WETTEN  DOOR  INTERGEMEENTELIJKE  SAMENWERKINGSVERBANDEN  EN  VOORSCHOTVERSTREKKING  EX  WWB

Versie 30 november 2006

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 679.
Handelingen II 2006-2007, blz. 504-507, 1104-1105.
Kamerstukken I2006-2007, 30 679 (A).
Handelingen I 2006-2007, blz. 406-407.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 712, houdende regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand. Inwerkingtreding: 1 januari 2007 (Stb. 2006, 713).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke verantwoordelijkheid bij gemeenschappelijke uitvoering van socialezekerheidswetten te versterken en de verstrekking van voorschotten op grond van de Wet werk en bijstand nader te regelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Aan paragraaf 1.2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Art. 8b. Gemeenschappelijke regelingen
Indien bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig is overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet, treedt dat bestuur voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van paragraaf 7.1, in de plaats van de betrokken colleges.
B.
[MvT]
Artikel 52 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x