Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 29 392.
Handelingen II 2005-2006, blz. 3807-3815, 3855-3855.
Kamerstukken I 2005-2006, 2006-2007, 29 392 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2006-2007, blz. 545-545.

 

 

WET van 21 december 2006, Stb. 2007, 27, houdende wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving). Inwerkingtreding: 1 april 2007 (Stb. 2007, 111).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Woningwet te wijzigen ter verbetering van de naleving, handhaafbaarheid en handhaving van de bouwregelgeving en enkele andere wetten in verband hiermee te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
Aan onderdeel C van de bijlage behorende bij de Algemene wet bestuursrecht wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.