Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 474.
Handelingen II 2005-2006, blz. 6564-6579; 2006-2007, blz. 11-12.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 474 (A, B, C, D).
Handelingen I 2006-2007, blz. 634-636, 641-645.

 

 

WET van 17 februari 2007, Stb. 2007, 125, houdende regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Inwerkingtreding: 17 oktober 2007 (Stb. 2007, 386).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen alsmede voor de toelating en registratie, het op de markt brengen en het gebruik van biociden, mede gelet op Richtlijn nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEG L 230) en Richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  10

Overgangs- en slotbepalingen

 

ยง 2.  Wijzigingsbepalingen

 

Art. 132. Wijziging bijlage Awb
Aan onderdeel E van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.