Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 656.
Handelingen II 2006-2007, blz. 2393-2414, 2548-2558, 2621-2622.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 656 (A, B).
Handelingen I 2006-2007, blz. 759-759.

 

 

WET van 22 maart 2007, Stb. 2007, 153, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007). Inwerkingtreding: 1 juli 2008 (Stb. 2008, 242).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een goede vervulling van publiekrechtelijke taken wenselijk is om het handelsregister uit te breiden en om te vormen tot een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

HOOFDSTUK  11

Wijziging andere wetten

 

Art. 55i.
In artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 45, eerste lid, onderdeel f, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 54, derde lid, onderdeel f, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 64, eerste lid, onderdeel f, van de Wet werk en bijstand en artikel 40, eerste lid, onderdeel f, van de Wet werk en inkomen kunstenaars wordt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.