Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.
Handelingen II 2005-2006, blz. 3140-3156, 3157-3176, 3176-3187, 3246-3246.
Kamerstukken I 2005-2006, 2006-2007 (A, B. C, C Herdr., D, E).
Handelingen I 2006-2007, blz. 852-870.

 

 

WET van 26 april 2007, Stb. 2007, 180, tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie, alsmede de opheffing van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten. Inwerkingtreding: 15 september 2007 (Stb. 2007, 326).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheden van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie ten aanzien van de politie te versterken en verduidelijken, alsmede de Raad voor het Korps landelijke politiediensten op te heffen, en de Politiewet 1993 in dat kader te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
In onderdeel A van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt onderdeel 4 vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.