Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 601.
Handelingen II 2006-2007, blz. 1110-1111.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 601 (A, B, C, D).
Handelingen I 2006-2007, blz. 660-681, 887- 893, 899-901.

 

 

WET van 21 mei 2007, Stb. 2007, 208, tot wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet modernisering waterschapsbestel). Inwerkingtreding: 29 december 2007 (Stb. 2007, 581).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen te vereenvoudigen en daartoe de Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In artikel 8:4, onderdeel g, van de Algemene wet bestuursrecht wordt "en van de gemeenteraad" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.