Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 30 071.
Handelingen II 2005-2006, blz. 5562-5586, 6119-6132, 6264-6265; 2006-2007, blz. 1473-1473.
Kamerstukken I 2006-2007, 30 071 (A, B, C, D).
Handelingen I 2006-2007, blz. 1055-1055.

 

 

WET van 28 juni 2007, Stb. 2007, 284, houdende wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet. Inwerkingtreding: 1 oktober 2007 (Stb. 2007, 291).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het als gevolg van de opgedane ervaring met de uitvoering van de Mededingingswet en in verband met de afstemming op het Europees mededingingsrecht wenselijk is die wet met betrekking tot het verbod op mededingingsafspraken, het toezicht op concentraties van ondernemingen en de handhaving van de regels omtrent mededingingsafspraken, economische machtsposities en concentraties van ondernemingen te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IIIa.
De bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:
Er wordt een onderdeel J toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.