blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 30 937

Wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Aanleiding voor het wetsvoorstel
1.2 Huidige systematiek
1.3 Uitkeringsgerechtigden die voor een "kopje" in aanmerking komen
2 Hoofdlijnen wetsvoorstel
2.1 Nieuwe toeslagensystematiek
2.2 Voordelen nieuwe systematiek
2.3 Overige wijzigingen
3 Uitvoering
4 Financiƫle consequenties
4.1 Overheveling
4.2 Intensivering
4.3 Administratieve lasten burgers
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m V
 

 

 

Algemeen

 

Hoofdstuk 1. Inleiding


     Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot verdiscontering van de kopjesregeling in de Toeslagenwet (TW). De TW en de in de artikelen 24, 48 en 64a van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (IWS) vervatte kopjesregeling beogen beide te voorkomen dat werknemers met een loon net boven het sociaal minimum, wanneer zij een beroep moeten doen op een loondervingsuitkering, een inkomen ontvangen onder dat minimumniveau.
     De TW zorgt voor een aanvulling tot aan het brutominimum. Dit betreft 100% van het wettelijk minimumloon (WML) voor gehuwden, 90% van het WML voor alleenstaande ouders en 70% van het WML voor alleenstaanden. De kopjesregeling zorgt ervoor dat de uitkering van alleenstaanden wordt aangevuld tot het netto sociaal minimum.

     Dit complexe systeem wordt met het voorliggende wetsvoorstel vereenvoudigd. De regering stelt voor de - in 1987 als tijdelijke maatregel ingevoerde - kopjesregeling in te trekken en de aanvulling tot het netto sociaal minimum te regelen in de TW. Het resultaat is een nauwkeuriger en beter aan de uitkeringsgerechtigden uit te leggen uitkeringssystematiek.
     Dit wetsvoorstel heeft als bijkomend voordeel dat de IWS geheel kan vervallen.

 blz. 2  

1.1. Aanleiding voor het wetsvoorstel


     Op 29 december 2005 is de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (IWIA) in werking getreden. Deze wet bracht onder meer een verandering met zich voor personen die tot die datum een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) ontvingen. Personen die

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.