Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 322.
Handelingen II 2006-2007, blz. 2317-2328, 2460-2465, 2619-2619.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 322 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2007-2008, blz. 10-15, 28-38.

 

 

WET van 27 september 2007, Stb. 2007, 376, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (versterking fiscale rechtshandhaving). Inwerkingtreding: 1 januari 2008, zie artikel XIV van deze wet juncto artikel XX, onderdeel K, van de Wet overige fiscale maatregelen 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XI.
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 19 komt te luiden:
Art. 19.¹
Artikel 17, eerste tot en met derde lid, blijft buiten toepassing bij de berekening van het loon waarnaar de premies op grond van dit hoofdstuk worden geheven, ingeval in het premiebetalingstijdvak:
a. een werknemer zijn naam, adres, woonplaats of sociaal-fiscaal nummer niet aan de werkgever heeft verstrekt;
b. bij een werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet de werkgever zijn identiteit niet heeft vastgesteld en opgenomen in de loonadministratie overeenkomstig artikel 28, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964;
c. bij een werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet, vreemdeling is in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 en niet behoort tot de categorie werknemers die op grond van overeenkomsten van internationaal recht is uitgezonderd van de verplichting tot het hebben van een geldige verblijfsvergunning als bedoeld in die wet en een geldige tewerkstellingsvergunning als bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen, de werkgever zijn verblijfsrechtelijke positie ter zake van het verrichten van arbeid niet heeft vastgesteld en opgenomen in de loonadministratie overeenkomstig artikel 28, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964;
d. de werknemer ter zake van de in de onderdelen a tot met c bedoelde inlichtingen onjuiste gegevens heeft verstrekt en de werkgever dit weet of redelijkerwijs moet weten.
B.²
Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde, vijfde en zesde lid vervallen, onder vernummering van het zevende tot en met elfde lid tot vierde tot en met achtste lid.
2.³ Het tot zevende lid vernummerde tiende lid komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.