Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 30 912.
Handelingen II 2006-2007, blz. 4614-4637, 4673-4674.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 912 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2007-2008, blz. 160-176.

 

 

WET van 1 november 2007, Stb. 2007, 418, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiƫle bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget). Inwerkingtreding: 3 november 2007 (Stb. 2007, 420).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen voor wie de kosten van kinderen in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormen, een financiĆ«le bijdrage in die kosten ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. 8. Wijziging van de Wet werk en bijstand
In artikel 31, tweede lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand wordt "de kinderkorting en de jonggehandicaptenkorting" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.