Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 674.
Handelingen II 2006-2007, blz. 4303-4311, 4335-4345, 4465-4466.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 674 (A, B, C, D).
Handelingen I 2007-2008, blz. 180-180.

 

 

WET van 8 november 2007, Stb. 2007, 480, tot wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht. Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 584).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Militaire Ambtenarenwet 1931 te wijzigen en de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in te trekken in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet wordt "artikel 1, eerste lid juncto vierde lid, onderdeel a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.