Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ZVW  EN  WZT  IN  VERBAND  MET  VERVANGING  NO-CLAIMTERUGGAVE  DOOR  VERPLICHT  EIGEN  RISICO

Versie 15 november 2007

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 31 094.
Handelingen II 2007-2008, blz. 260-303, 600-624, 644-646.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 094 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2007-2008, blz. 180-223, 226-227.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 15 november 2007, Stb. 2007, 490, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico. Inwerkingtreding: 1 januari 2008, zie artikel XII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de no-claimteruggave in de Zorgverzekeringswet wordt vervangen door een verplicht eigen risico en dat verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten hiervoor worden gecompenseerd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De onderdelen g tot en met t worden verletterd tot onderdelen h tot en met u.
2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
g. verplicht eigen risico: een bedrag aan kosten van zorg of overige diensten als bedoeld bij of krachtens artikel 11, dat voor rekening van de verzekerde blijft;.
3. In onderdeel h (nieuw) wordt voor "eigen risico" ingevoegd "vrijwillig" en vervalt de komma na "diensten".
4. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel u (nieuw) door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
v. Centraal Administratiekantoor: het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten BV.
B.
[MvT]
In artikel 9, tweede lid, onderdeel e, wordt voor "eigen risico" ingevoegd: vrijwillig.
C.
[MvT]
In artikel 12, derde lid, wordt "artikel 1, onderdeel l, onder 1º" vervangen door: artikel 1, onderdeel m, onder 1º.
D.
[MvT]
In paragraaf 3.4 wordt voor artikel 19 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Art. 18a.
-1. Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van €|150,00 per kalenderjaar.
[MvT]
-2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bedragen als bedoeld in artikel 11, derde of vierde lid, ten laste van het verplicht of vrijwillig eigen risico komen, in welk geval het resterende bedrag van de kosten van de zorg of overige diensten niet ten laste van het verplicht eigen risico komt.
[MvT]
-3. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het verschil in geraamde uitgaven voor de zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, tussen het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking zal hebben en vergelijkbare geraamde uitgaven voor het jaar voorafgaand aan dat kalenderjaar.
[MvT]
-4. Indien het geïndexeerde bedrag naar beneden afgerond €|5,00 of een veelvoud daarvan verschilt van het in het eerste lid genoemde bedrag, wordt dit bedrag bij ministeriële regeling gewijzigd, waarna het in die regeling genoemde bedrag in de plaats treedt van het in het eerste lid genoemde bedrag.
[MvT]
-5. Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen vóór een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op welke wijze het verplicht eigen risico in mindering wordt gebracht.
E.
[MvT]
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid wordt voor "eigen risico" telkens ingevoegd: vrijwillig.
2. In het vijfde lid wordt voor "eigen risico’s" ingevoegd: vrijwillige.
F.
[MvT]
Artikel 20 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x