Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 30 943.
Handelingen II 2006-2007, blz. 5203-5212, 5330-5330.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 943 (A, B, C, D).
Handelingen I 2007-2008, blz 367-368.

 

 

WET van 6 december 2007, Stb. 2007, 503, houdende wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007). Inwerkingtreding: 1 januari 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wetten technische en redactionele verbeteringen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. II.
Aan onderdeel I van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt toegevoegd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.