blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 30 918

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
Hoofdstuk I. Algemeen
Hoofdstuk II. Verzwaring incassoregime premie zorgverzekering
1 Inleiding
2 Onverzekerden
3 Wanbetaling als oorzaak voor onverzekerd raken
4 Maatregelen
5 Ondersteunende maatregel: aantekening betalingsgedrag op bewijs van uitschrijving
6 Overige maatregelen ter voorkoming van wanbetaling en onverzekerden
Hoofdstuk III. Academische component
Hoofdstuk IV. Overgangsmaatregel ziektekostenverzekering groep ex-Wtz-ers
1 Inleiding
2 Maatregelen
Hoofdstuk V. Verwerking van persoonsgegevens door CVZ en ziektekostenverzekeraars
Hoofdstuk VI. Wijziging van de zorgtoeslag
1 Inleiding
2 Maatregelen
Hoofdstuk VII. Wijziging bestuursmodel en werkwijze colleges
Hoofdstuk VIII. Financiële aspecten en administratieve lasten
Hoofdstuk IX. Uitvoeringsaspecten en evaluatie
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m X
 

 

 

[Algemeen, red. ]

 

Hoofdstuk I. Algemeen


     Na de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet op de zorgtoeslag (Wzt) is gebleken dat het noodzakelijk en wenselijk is met het oog op een goede werking van het zorgstelsel op enkele punten aanvullende wettelijke regels te stellen. Deze aanvullende regels hebben betrekking op een aantal op zichzelf staande aspecten, maar zijn alle bedoeld om de werking van het door de Zvw en Wzt in het leven geroepen stelsel te optimaliseren. Daarom is ervoor gekozen deze aanvullende regels in één wetsvoorstel bijeen te brengen. Aldus wordt voorkomen dat, in hetzelfde tijdsbestek, gescheiden parlementaire behandeling van een vijftal wetsvoorstellen tot wijziging van de Zvw of de Wzt zou moeten plaatsvinden.

     Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen dat ten doel heeft het aantal mensen dat onverzekerd raakt als gevolg van royement wegens wanbetaling zo klein mogelijk te houden.
     In de eerste plaats hebben zorgverzekeraars initiatieven ontwikkeld om wanbetalers tot een beter betalingsgedrag te bewegen, gedurende een traject van anderhalf jaar, waarin de betrokkenen niet worden geroyeerd. Eén en ander is neergelegd in het Protocol incassotraject wanbetalers Zorgverzekeringswet (Protocol).
     In de tweede plaats voorziet dit wetsvoorstel in het tijdelijk onmogelijk maken van opzegging van de zorgverzekering door een verzekeringnemer met premieschuld en vermelding door de zorgverzekeraar op het bewijs van uitschrijving dat de verzekeringnemer geen premieschuld heeft indien deze aan alle betalingsverplichtingen voldaan heeft. Hierdoor worden zorgverzekeraars behoed voor een carrousel van wanbetalers die van de ene naar de andere zorgverzekeraar overstappen met achterlating van onbetaalde premievorderingen.
     In de derde plaats wordt voorzien in een gedeeltelijke financiële compensatie van de door de zorgverzekeraars gederfde premie-inkomsten gedurende het incassotraject. Hiertoe zal de in de Regeling zorgverzekering vastgelegde vereveningsregeling worden aangepast. Deze maatregelen worden toegelicht in hoofdstuk II.

      blz. 2  Met dit wetsvoorstel wordt de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemarkeerd voor het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.