blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 31 080

Wijziging van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet teneinde enkele vereenvoudigingen te realiseren en een uitkering bij overlijden toe te voegen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding
2 Inhoud en doelstelling van het wetsvoorstel
3 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
4 Financiële effecten
xArtikelsgewijs
xx Artikel I
 

 

 

Algemeen

 

1. Aanleiding


     Hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet (WW) biedt de werknemer een tijdelijke garantie op doorbetaling van zijn loon en enkele andere financiële aanspraken ingeval de werkgever door blijvende betalingsonmacht daartoe niet langer in staat is. De werknemer van een betalingsonmachtige werkgever kan op grond van hoofdstuk IV WW (verder: hoofdstuk IV) bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) een aanvraag indienen voor een uitkering die voorziet in overname van loon, vakantiegeld of vakantiebijslag. Ook bedragen die de betalingsonmachtige werkgever in verband met de dienstbetrekking aan derden verschuldigd is, maar niet heeft betaald, worden door het UWV overgenomen. Dit betreft met name pensioenpremies en bijdragen voor een spaar- of levensloopregeling. Sinds 1980 zijn de voorwaarden waaraan de regeling moet voldoen, opgenomen in de Europese richtlijn inzake de bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever.¹

1. Richtlijn 80/987 EEG.

     Met het onderhavige wetsvoorstel beoogt de regering de regeling van de gevolgen van werkhervatting tijdens de uitkering op grond van hoofdstuk IV te vereenvoudigen en minder belastend te maken voor de werkgever waar de werknemer het werk hervat. Voorts stelt de regering voor om in hoofdstuk IV een recht op een overlijdensuitkering op te nemen voor de nabestaanden van een werknemer van wie de werkgever door blijvende betalingsonmacht niet in staat is de overlijdensuitkering op grond van artikel 674 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:674 BW) of een overlijdensuitkering op grond van een ambtelijke rechtspositieregeling te voldoen.

     Hoofdstuk IV is met de Wet wijziging WW-stelsel per 1 oktober 2006 ingrijpend gewijzigd, onder meer om de regeling meer eenduidig en eenvoudiger te maken. Voor de gevolgen van werkhervatting bevatte hoofdstuk IV vóór 1 oktober 2006 twee aparte regimes, afhankelijk van het moment waarop de werknemer het werk hervatte. Bepalend daarvoor was de datum waarop de curator (of bij betalingsonmacht buiten faillissement: de werkgever) de dienstbetrekking had opgezegd. Als de werknemer vóór of  blz. 2  op de datum van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.