blz. 1  

Kamerstukken II 2007-2008, 31 229

Wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XXVII
 

 

 

Algemeen

 

     Bij deze wet worden in verschillende wetten op het terrein van de socialezekerheidswetgeving, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen wijzigingen van technische aard aangebracht. Het gaat onder andere om redactionele verbeteringen en het corrigeren van onjuiste verwijzingen. Ook wordt in een aantal gevallen op beleidsmatige overwegingen berustende wijzigingen aangebracht. In het artikelsgewijze deel wordt, voor zover dit noodzakelijk is, nader ingegaan op de verschillende wijzigingsvoorstellen.


Bedrijfseffecten, nalevingskosten en administratieve lasten

     De voorgestelde wijzigingen hebben geen gevolgen voor het bedrijfsleven, zoals bedoeld in de bedrijfseffectentoets.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikelen I, onderdeel A, II, onderdeel W, III, onderdeel V, en XV, onderdeel A

     Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet van 30 november 2006 houdende regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand (Stb. 2006, 712) in werking getreden.
     Met betrekking tot de financiering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is hiermee geregeld dat de budgetten voor de uitvoering van socialezekerheidswetten, ook in de situatie waarin sprake is van uitvoering door een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), worden verstrekt aan de individuele gemeenten. Met deze nieuwe wijze van financiering wordt de betrokkenheid van de individuele gemeenten bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) beter gewaarborgd. Door een omissie is in bovenstaand voorstel geen rekening gehouden met de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik). Ook bij de uitvoering van de Wwik, die door de centrumgemeenten als bedoeld in artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit Wwik  blz. 2  geschiedt, kan er sprake zijn van uitvoering door een openbaar lichaam. De voorgestelde wijziging van de Wwik voorziet erin voor de Wwik aan te sluiten bij bovengenoemde regels van de Wwb. In de uitvoering is

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.