blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 30 970

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 De burger centraal!
1.3 Hoofdlijn van het wetsvoorstel
2 Eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
2.1 De overheid vraagt niet naar de bekende weg
2.2 Reikwijdte en groeipad van de eenmalige gegevensuitvraag
2.3 Rechten en plichten van klant en organisaties
3 Elektronische gegevensuitwisseling en privacy
3.1 Ontwikkeling van een Digitaal Klantdossier werk en inkomen
3.2 Wettelijke regeling
4 Overige elementen in het wetsvoorstel
4.1 Inlichtingenbureau gemeenten
4.2 Gegevensverstrekking door potentiële werkgevers
5 Lasten, handhaving en inwerkingtreding
5.1 Lasten voor de burger
5.2 Lasten voor de organisaties, financiële gevolgen
5.3 Handhaving en toezicht
5.4 Inwerkingtreding
6 Ingewonnen adviezen en toetsen
xArtikelsgewijs
xxx| Artikelen I t/m XV
 

 

 blz. 2  

Algemeen

 

1. Inleiding


1.1. Aanleiding


     In mei 2005 heeft de Expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI het rapport "De burger bediend!" opgeleverd.¹ Opdracht aan de Expertcommissie was, mede op basis van buitenlandse praktijkvoorbeelden en best-practices, aanbevelingen te doen voor verbetering en versnelling van de informatievoorziening en elektronische dienstverlening in de uitvoering van werk en inkomen. Naast een aantal positieve bevindingen over de prestaties in de SUWI-sector, constateerde de Expertcommissie ook een aantal duidelijke knelpunten in de keten van werk en inkomen. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 13 mei 2005 ² gaf de Staatssecretaris daarop aan dat de dienstverlening aan de burger beter kan én moet. Hij kondigde aan een wetsvoorstel te zullen indienen dat een wettelijk verbod op dubbele gegevensuitvraag in de SUWI-keten zou regelen. Ter ondersteuning hiervan zou tevens een digitaal klantdossier worden ontwikkeld. Met het voorliggende wetsvoorstel wordt invulling aan deze toezegging gegeven.

1. De genoemde Expertcommissie stond onder voorzitterschap van prof. dr. ir. W.J. Keller; tevens maakten hiervan deel uit dhr. mr. J.N. van Lunteren en dhr. U. Groen.
2. Kamerstukken II 2004-2005, 26 448, nr. 206; het rapport "De burger bediend!" is als bijlage bij deze brief gevoegd, evenals de rapporten "Intake en beoordeling bij de bijstand" en "Afgesproken?" van de Inspectie Werk en Inkomen.

 

1.2. De burger centraal!


     Op 1 januari 2002 is met de inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) de keten van werk en inkomen formeel tot stand gekomen. De Centrale organisatie werk en inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en gemeenten geven binnen de kaders van de Wet SUWI hun procesmatige samenwerking vorm, met als centrale doelstelling om cliënten zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt te leiden en waar nodig te voorzien van (tijdelijk) inkomen door middel van een WW- of Wwb-uitkering. De CWI heeft daarbij de taak om de intake voor werk en inkomen te verrichten.

     Eind 2004 heeft de Staatssecretaris van SZW de hierboven genoemde Expertcommissie gevraagd om hem te adviseren over verbetering en versnelling van de elektronische dienstverlening en informatievoorziening in de keten van werk en inkomen. De Expertcommissie constateerde na onderzoek dat er in de SUWI-sector de laatste jaren veel tot stand is gebracht. De organisaties, zowel de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) als gemeenten, stonden en staan voor grote opgaven en hebben significante voortgang met de implementatie van SUWI en met de ICT gerealiseerd. De ICT-architectuur is volgens de Expertcommissie een stuk verder dan in menige andere sector in Nederland en doorstaat bovendien de vergelijking met buitenlandse situaties op een goede wijze, zoals de Kruispuntbank in België.
     De Expertcommissie constateerde ook dat er duidelijke knelpunten in de keten van werk en inkomen zitten. De belangrijkste zijn:
• er is een omvangrijke intake die gepaard gaat met veel papier, uitgebreide formulieren en vele bewijsstukken;
• de burger moet dezelfde gegevens vaak meermalen aanleveren, al of niet in een net iets andere vorm;
• er is geen ketenbrede statusinformatie over de burger beschikbaar;
• de controle of burgers meer uitkeringen tegelijkertijd ontvangen, wordt nu achteraf uitgevoerd.

     De belangrijkste oorzaak van het tekortschieten van de dienstverlening is volgens de Expertcommissie gelegen in het feit dat de dienstverleningsprocessen onvoldoende uitgaan van de burger als centrale factor, maar van de afzonderlijke organisaties. De kern van de oplossing ligt volgens  blz. 3  de Expertcommissie in een dienstverleningsconcept dat de burger centraal stelt. Ter ondersteuning van een klantvriendelijk en efficiënte informatievoorziening adviseerde de Expertcommissie om een digitaal klantdossier voor de keten werk en inkomen te realiseren. In de Evaluatie SUWI wordt deze analyse nogmaals

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.