blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 31 050

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m IV
 

 

 

Algemeen

 

     In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat er in plaats van een gedifferentieerde premie voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) een uniforme premie WAO geldt en dat het niet meer mogelijk is om eigenrisicodrager voor de WAO te worden. Het wetsvoorstel bevat ook bepalingen over de financiering en het eigen risico dragen voor de IVA, de regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) [IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten, als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet WIA, red.]. Met dit wetsvoorstel wordt ook uitvoering gegeven aan onderdeel IV, Participatie, 14.9 (De Pemba wordt afgeschaft), uit het coalitieakkoord van 7 februari 2007. De achtergrond van dit wetsvoorstel is als volgt.


Financiering WAO

     Op 20 oktober 2006 heeft het kabinet de Tweede Kamer bericht dat het besloten heeft de premiedifferentiatie in de WAO (Pemba) per 2008 te beĆ«indigen. Hiermee gaf het kabinet invulling aan het Najaarsakkoord van 5 november 2004. In dit najaarsakkoord was overeengekomen dat de IVA-uitkeringen met terugwerkende kracht zouden worden verhoogd en Pemba zou worden afgeschaft als de instroom in de IVA sinds januari 2006 daadwerkelijk beperkt was gebleven tot 25 000 op twaalfmaandsbasis en als de intentie van de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en van werknemers met betrekking tot de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren zoals verwoord in de Stichtingsverklaring van 5 november 2004, ook daadwerkelijk door CAO-partijen was uitgevoerd.

     De afschaffing van de premiedifferentiatie WAO is geregeld in het Besluit afschaffing Pemba WAO. Met ingang van 1 januari 2008 zullen er geen  blz. 2  gedifferentieerde premies voor de WAO meer zijn. Alle publiek verzekerde werkgevers zijn vanaf 2008 een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.