Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  OVERIGE  FISCALE  MAATREGELEN  2008

Versie 20 december 2007

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 206.
Handelingen II 2007-2008, blz. 1935-1973, 1976-2017, 2099-2101, 2098-2099.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 206 (A, ...).
Handelingen I 2007-2008, blz. 538-569, 591-612, 623-637, 651-652.

 

 

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 563, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (overige fiscale maatregelen 2008). Inwerkingtreding: 1 januari 2008, zie artikel XXVI.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2008 wenselijk is in een aantal belastingwetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen,
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. V.
Aan artikel 59, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt toegevoegd: Artikel 32d van de Wet op de loonbelasting 1964 is slechts van overeenkomstige toepassing indien degene aan wie het loon wordt afgestaan werkgever van de werknemer is.

1. Ingevolge artikel XXVI, vierde lid, treedt artikel V in werking met ingang van 1 januari 2009, red.

 

Art. XX.
De Wet van 27 september 2007, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (versterking fiscale rechtshandhaving) (Stb. 2007, 376), wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x